Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2813662 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2760 *
Aktywnych
* 2673 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 87 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Aktywacje


Podstawy
1. Działalność krótkofalarska na terenie SPFF powinna być zgodna z wymogami administracji danego obszaru przyrody.
2. Podczas pracy z chronionego obszaru przyrody sprzęt łączności musi znajdować się w jego administracyjnych granicach. Szczegółowe informacje dot. położenia danego obszaru można znaleźć na stronie Geoserwis.
3. Radiostacja zainstalowana na danym obszarze SPFF może podawać wyłącznie taki identyfikator SPFF, w jakim obszarze faktycznie się znajduje.
4. Gdy na jednym obszarze SPFF (np. na terenie Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego itp.) znajduje się więcej obszarów chronionych posiadających odrębne identyfikatory, w przypadku ich aktywacji, radiostacja musi by każdorazowo instalowana w każdym z takich dodatkowo wydzielonych obszarów. Oznacza to konieczność każdorazowej zmiany QTH, co musi być wyraźnie udokumentowane w postaci odrębnych zapisów GPS.
5. Jeżeli ekspedycja planuje pracę z kilku różnych obszarów SPFF, to każda jej kolejna aktywność w eterze może nastąpić nie wcześniej niż po 2 godzinach, licząc od chwili rozpoczęcia pracy w eterze z poprzedniego obszaru. Podczas aktywności z kilku obszarów mogą być aktywowane tylko dwa obszary New-One dziennie. Dotyczy to stacji klubowych, grup operatorskich i stacji indywidualnych.
6. Podczas aktywacji parków i terenów, gdzie ochroną przyrody objęty jest obszar wodny, wszystkie urządzenia radiowe muszą znajdować się na jednostce pływającej lub w strefie przybrzeżnej danego obszaru, ale nie dalej niż 100 metrów od krawędzi chronionej powierzchni wód.
7. W programie SPFF aktywności z pokładów statków powietrznych ./am (np. samolotu, śmigłowca, lotni, paralotni, balonu, sterowca, itd.) nie są zaliczane - chociażby znajdowały się dokadnie nad obszarem chronionym.
8. Zaliczane są łączności ze stacjami SPFF zainstalowanymi na jednostkach pływających po wodach śródlądowych (./m).
9. Wszystkie przeprowadzone łączności z SPFF, po dokładnym sprawdzeniu dokumentacji i zatwierdzeniu aktywności, wprowadzane są do krajowej bazy SPFF LogSearch i międzynarodowej WWFF LogSearch.
10. Zapowiedż każdej aktywności z obszaru New-One, musi być umieszczana na stronach serwisu www.spff.suchacz.eu lub www.spcff.pl minimum na dzień przed planowaną datą aktywności.
11. Po publikacji nowej listy SPFF obowiązuje zasada bezwzględnego pierwszeństwa aktywacji New-One dla stacji zgłaszającej taki obszar. Zasada pierwszeństwa obowiązuje przez okres 2 miesięcy od dnia publikacji nowej listy SPFF. Informacja o stacji zgłaszającej dostępna jest w dziale download na portalu spff.suchacz.eu.

Weryfikacja i zaliczanie aktywności
1.Zaliczenie łączności na konto aktywatora następuje po przeprowadzeniu co najmniej 100 QSOs, a w przypadku New-One - 200 QSOs. Tylko taki status daje zainteresowanemu operatorowi prawo do zdobywania dyplomw z serii SPFF-EA.
2.Formalne zaliczenie każdej aktywności następuje dopiero po przedstawieniu dokumentów potwierdzających fizyczny pobyt w danym SPFF. Dokumentacja musi zawierać dwie fotografię ekranu GPS na tle urządzenia nadawczego, stacji radiowej lub samochodu, z dobrze widoczną pozycją geograficzną. Zdjęcia muszą być wykonane na początku i na końcu aktywności w danym obszarze. Fotografia musi mieć możliwość odczytu (we właściwościach danego obrazu) daty i godziny jej wykonania. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zdjęcia z tzw. geotagingiem.
Wymagany format zdjęcia "jpg" lub "jpeg". Wymagny format danych GPS - GG° MM' SS"
3.Do przesyłki zawierającej dokumentację pobytu należy dołączyć log wygenerowany w formacie ADIF, opisany wg standardu: identyfikator SPFF_znak wywoławczy data aktywności rozszerzenie ADI, np. spff-0025_sp4kdx 20150222.adi lub spff-0619_sp2fap_p 20160102.adi itp. Plik adif obowiązkowo musi zawierać pole "OPERATOR" z podanym znakiem stacji pracujcej z obszaru SPFF np: "OPERATOR:6" sp4kdx lub "OPERATOR:8"sp2fap/p itp.
4.Dokumentację i log w postaci niespakowanych załączników należy przesłać jednocześnie na dwa adresy: qtc(at)post.pl oraz sp4eoo(at)wp.pl, nie później niż 14 dni od zakończenia aktywności.
5.Weryfikacja zgodności przesłanej dokumentacji polega na:
- porównaniu wskazań urządzenia GPS z położeniem obszaru wg współrzędnych widocznych na
Geoserwis
- sprawdzeniu zgodności daty i godziny fotografii cyfrowych z datą i przedziałem czasowym w logu, po uwzględnieniu różnicy czasu UTC-LT.
- porównaniu znaków wykazanych w logu z posiadanym materiałem audio, o ile taki materiał został zarejestrowany.
Błędne wskazanie GPS, brak dokumentacji zdjęciowej, zbyt duża różnica czasowa lub ujawniona fikcyjna łączność wiąże się z odmową zaliczenia danej aktywności w programie Polska Flora & Fauna.
6.Po pozytywnej weryfikacji dany log umieszcza się w serwisie WWFF LogSearch i SPFF LogSearch. Wykazane w serwisie WWFF LogSearch ilości SPFFs są podstawą do otrzymania dyplomów serii SPFF-HA lub SPFF-EA.

Nr SPFF Activator
spff-2500 sp5xty/p
spff-2362 sq8jcb/p
spff-2273 sp8ula/p
spff-2216 sq4fdk/p
spff-1980 sp1c/p
spff-1946 sp5xty/p
spff-1941 sp7pcz
spff-1937 sp1c/p
spff-1730 sq2bxi/p
spff-1690 sq8jcb/p
spff-1528 sq4fdk/p
spff-1498 sp8dy/p
spff-1396 sp5du/p
spff-1384 sp5xty/p
spff-1295 sp5xty/p

Nr SPFF Activator
SPFF-2749 SQ8HNB/P
SPFF-2686 SP5DU/p
SPFF-2465 SP5DU/p
SPFF-2736 SP5DU/p
SPFF-2505 SP5DU/p
SPFF-2707 SP5DU/p
SPFF-2711 SP5DU/p
SPFF-2631 SP5DU/p
SPFF-2302 SP8QC/P
SPFF-2327 SP8QC/P
SPFF-2394 SP8QC/P


Podziękowania dla:
Janusz SP3J
150 PLN